I denne test kan du se, hvor du og din offentlige arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet ved at svare på udvalgte spørgsmål fra innovationsbarometeret, verdens første statistik om offentlig innovation.

Du er anonym ved deltagelsen. Dine besvarelser bliver brugt til efterfølgende at vise dig en grafik, som sammenholder dine svar med landsgennemsnittet for en sektor, du selv vælger.

Hvilken sektor vil du sammenlignes med?

Har din arbejdsplads i løbet af de seneste to år indført ...
Ved ikke
Nej
Ja
 • Nye eller væsentligt ændrede produkter?
 • Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser?
 • Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på?
 • Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på?

De næste 7 spørgsmål handler om arbejdspladsens senest gennemførte innovation
For den seneste innovation gælder:
Sæt kun ét kryds
 • Jeres arbejdsplads var den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved)
 • Innovationen var inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads
 • Innovationen var i vidt omfang en kopi af andres løsninger
 • Ved ikke
Hvem eller hvad førte primært til, at I igangsatte den seneste innovation på din arbejdsplads?
Sæt op til 3 krydser ved de væsentligste faktorer
 • Andet
 • Ved ikke
Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation?
Sæt evt. flere krydser
 • Andre regionale arbejdspladser i vores region
 • Regionale arbejdspladser uden for vores region
 • Statslige arbejdspladser (undtagen vidergående uddannelses- og forskningsinsitutioner)
 • Videregående udannelses- og forskningsinsitutioner
 • Kommunale arbejdspladser
 • Borgere
 • Frivillige foreninger / organisationer
 • Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører, og/eller private samarbejdspartnere)
 • Nej, intet samarbejde om innovationen med andre uden for vores arbejdsplads
Spredning af innovation
Ved ikke
Ikke relevant
Nej
Ja
 • Har I gjort noget aktivt for at sprede innovationen, så andre kan genbruge jeres løsninger?
Hvilken form for værdi har I i alt opnået med den seneste innovation?
Sæt evt. flere krydser
 • Andet
 • Ved ikke
Har jeres arbejdsplads evalueret den seneste innovation?
Sæt evt. flere krydser
 • Ja, vi har selv evalueret
 • Ja, vi har fået ekstern bistand (fx af konsulenter eller forskere) til at evaluere
 • Nej, men vi har planlagt at evaluere eller er i gang med at evaluere
 • Nej
 • Ved ikke
Tænk konkret på den seneste innovation på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationen?
Ikke relevant
/ ved ikke
Hæmmede
i høj grad
Hæmmede
i nogen grad
Fremmede
i nogen grad
Fremmede
i høj grad
 • Vores fokus på sikker drift
 • Den måde vi håndterer fejl på
 • Den måde vi samarbejder på tværs af arbejdspladsen på
 • Ny teknologi
 • Begrænsede økonomiske ressourcer

 • Den måde medarbejderne medvirker på

 • Den måde borgerne medvirker på

 • Den måde private virksomheder medvirker på

 • Vores nærmeste politiske ledelse

 • Love og nationalt fastsatte politiske krav

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads?
Ikke relevant
/ ved ikke
Helt
uenig
Delvist
uenig
Delvist
enig
Helt
enig
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads?
Ikke relevant
/ ved ikke
Helt
uenig
Delvist
uenig
Delvist
enig
Helt
enig
Empty!
Sæt evt. flere krydser
 • Ja, vi har en samlet innovationsstrategi, som er politisk vedtaget
 • Ja, vi har en samlet innovationsstrategi, som alene er administrativt vedtaget
 • Nej, vi har ikke en samlet innovationsstrategi, men (mindst) en af vores underliggende institutioner har vedtaget sin egen innovationsstrategi
 • Nej, men vi er ved at udvikle en samlet innovationsstrategi
 • Nej
 • Ved ikke
Empty!
Sæt kun ét kryds
 • Ja, vi har en innovationspulje, hvorfra der udmøntes midler efter konkret politisk beslutning
 • Ja, vi har en innovationspulje, hvorfra der udmøntes midler efter administrativ beslutning alene
 • Nej
 • Ved ikke
Har du kommentarer, ris eller ros til innovationstesten?